Barnekreftportalen
Copyright ® Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn post@kssb-no.org

Prognose

Prognosen ved kreft hos barn og ungdommer er avhengig av krefttype, stadium, og behandling. Totalt sett overlever i dag ca 80%. Avhengig av krefttypen er overlevelsen oftest mellom 70 og 90% (se figur 1), i visse undergrupper lavere. Norge har resultater på linje med USA, Norden og resten av Europa (unntatt Østeuropa som ligger lavere).
Historisk sett har prognosen ved barnekreft blitt enormt forbedret fra 1950-årene og til i dag (figur 2).
Prognosen i Norge er uavhengig av hvor barnet bor, dvs. i hvilket senter hun/han behandles (se figur 3)


Figur 1: 5-års overlevelse hos barn 0-14 år i Norge 1985-2014, delt opp i 4 hoved-diagnosegrupper. En verdi på 0,5 på skalaen tilsvarer en overlevelse på 50% osv. Man ser at de forskjellige diagnosegruppene har noe forskjellig overlevelse. Lymfomer ligger noe over gjennomsnittet, svulster i sentralnervesystemet noe under gjennomsnittet på rundt 80% (Barnekreftregisterets årsrapport 1985-2015).Figur 2: Utviklingen av overlevelsen ved barnekreft i Norge fra 1950-årene til i dag, delt opp i de fire viktigste diagnosegrupper. Overlevelsen var rundt 20% i starten (dog nærmere null for leukemi) og er nå oppe i ca 80%. De siste 10 årene har resultatene vært nokså uforandret. (Kreftregisteret v/ S. Aaserud 2016)
Figur 3: 5-års overlevelse hos barn 0-14 år i Norge 1985-2014, delt opp etter bosted i de 4 helseregioner (Barnekreftregisterets årsrapport 1985-2014). Man ser at overlevelsen er like god i alle helseregioner.