Barnekreftportalen
Copyright ® Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn b16436@ous-hf.no

Prognose

Prognosen ved kreft hos barn og ungdommer er avhengig av krefttype, stadium, og behandling. Prognosen har blitt enormt forbedret fra 1950-årene og til i dag (figur 1).

Totalt sett overlever i dag over 80%. Avhengig av krefttypen er overlevelsen nå mellom 70 og 90% (figur 1), ved visse krefttyper lavere eller høyere. Norge har resultater på linje med USA, Norden og resten av Europa (unntatt Østeuropa som ligger lavere).
Prognosen i Norge er uavhengig av hvor barnet bor, dvs. i hvilket senter hun/han behandles (figur 2).
Figur 1: Utviklingen av overlevelsen ved kreft hos barn og ungdom (0-17 år) i Norge fra 1950-årene til i dag, delt opp i de fire viktigste diagnosegrupper. Overlevelsen var rundt 20% i starten (dog nærmere null for leukemi) og er nå godt over 80%.  (Barnekreftregisteret, åsrapport 2018)
Figur 2: 5-års overlevelse hos barn og ungdom (0-17 år) i Norge 2009-2018, fordelt på bostedsregion (Barnekreftregisterets årsrapport 2018). Man ser at overlevelsen er like god uavhengig av hvor barnet bor.