Barnekreftportalen
Copyright ® Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn b16436@ous-hf.no

Organisering av barnekreftbehandlingen i Norge

Norsk barnekreftbehandling er regionalisert ved at hvert regionsykehus (UNN, St. Olav, Haukeland, OUS) har ansvar for kreftbehandlingen i sin region. Benmargstransplantasjoner, organtransplantasjon og behandling av retinoblastom (en kreftsvulst i øyet) er sentralisert til OUS. Behandling med strålekniv (gammakniv) er sentralisert til Haukeland Sykehus. Utredning, operasjoner, strålebehandling og deler av kjemoterapien skjer ved regionsavdelingene, mens deler av cellegiftbehandlingen og mye av støttebehandlingen (infeksjonsbehandling, transfusjoner) foregår ved lokale barneavdelinger.

Barnekreftbehandling er uttalt tverrfaglig, og ved hvert regionsykehus er det bredt sammensatte såkalte multidisciplinære team (MDT) for solide svulster i og utenfor sentralnervesystemet. Myndighetene etablerte Kompetansesenteret for solide svulster hos barn (nåværende Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn) i 1999 ved Rikshospitalet, for å koordinere et nasjonalt faglig nettverk innen barnekreft. Det er etablert to faggrupper for svulster henholdsvis i og utenfor sentralnervesystemet. Begge faggruppene er bredt faglig og regionalt sammensatt. Faggruppene utpeker nasjonale koordinatorer for de enkelte svulstene og deltar i internasjonalt protokollsamarbeid. Faggruppene bestemmer hvilke protokoller man skal slutte seg til nasjonalt. De fleste protokoller er nå utarbeidet av den europeiske gren av den Internasjonale barnekreftorganisasjon SIOP http://siop-online.org/ og http://www.siope.eu/ .
Leukemibehandlingen er organisert gjennom Norsk barneleukemigruppe (NBLG) og Nordisk forening for pediatrisk hematologi og onkologi (NOPHO) www.nopho.org , som har utarbeidet felles nordiske protokoller som Norge er tilsluttet. For å lese mer om det viktige Nordiske samarbeide, klikk her.