Barnekreftportalen
Copyright ® Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn post@kssb-no.org

Trygderettigheter når et barn får kreft

ved sosionom Ida Mannsåker,OUS Rikshospitalet

Når et barn får kreft, vil det ha behov for foreldrene/omsorgspersonene sine. Heldigvis har Norge rettigheter til foreldre/omsorgspersoner når barnet blir sykt. Rettigheter skal gjøre det mulig for foreldre/omsorgspersoner å være tilstede for barnet uten å bekymre seg for hvordan det går med økonomien. Barnet regnes som barn frem til det er 18 år.

 

Pleiepenger – en inntektssikring

Gjennom Folketrygdloven kap.9 sikres inntekt når barnet har blitt sykt og trenger kontinuerlig tilsyn og pleie. Det er behovet for tilsyn og pleie som er avgjørende, ikke sykdommens alvorlighetsgrad. Forutsetningen for å søke om pleiepenger er at søkeren har den faktiske omsorgen for barnet og har vært i inntektsgivende arbeid siste 4 uker. Sidestilt med inntekt er foreldrepenger, dagpenger, sykepenger og pleiepenger). Det kan gis 100% (maks 6G) pleiepenger til inntil to omsorgspersoner.

Der tilsyns- og pleiebehovet er redusert og barnet kan gå delvis på skole eller i barnehage, kan det søkes om graderte pleiepenger. NAV vil da be om oversikt over tilstedeværelse på skole eller barnehage og regne dette opp mot en normalarbeidsuke på 37 ½ time. Eks.: om barnet går 18,75 timer på skolen i uka, vil en av omsorgspersonene da kunne søke om 50% pleiepenger. Der barnet kun går sporadisk på skole eller i barnehage og dette er helt uforutsigbart, kan likevel omsorgspersoner søke om 100% pleiepenger.

Hvert barn har en dagskonto på 1300 dager frem til fylte 18 år. Det tilsvarer 5 år med 100 % pleiepenger for en omsorgsperson. Om begge omsorgspersonene mottar pleiepenger samtidig, vil dette «spise» dobbelt av dagskontoen. Hvis dagskontoen er brukt opp, kan det i helt spesielle tilfeller gis pleiepenger i en ny periode med 66% av inntekten. Dette kan f.eks være aktuelt om barnet får et tilbakefall eller får en ny sykdom eller skade.

Det er behandlende lege som skriver søknaden om pleiepenger. Foreldrene må signere søknaden og sende den til NAV og arbeidsgiver. Det søkes pleiepenger for en viss periode. Det er legen som vurderer om det er behov for videre pleiepenger men NAV som fatter vedtaket.

Opphold, kost  og losji

I Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon står det at barn har rett til å ha minst en av foreldrene hos seg på sykehuset. Foreldrene skal da få dekket mat på avdelingen, få mulighet til avlastning og tilbys samtale med sosionom, psykolog og/eller annet støttepersonell under oppholdet.

Om barnet er inneliggende mer enn 14 dager i strekk, dekkes en reise t/r hjemmet for en av foreldrene pr. uke. Avdelingen må bestille reisen.

Hjelpestønad

Fordi det syke barnet har vesentlig større pleie- og tilsynsbehov sammenlignet med et friskt barn på samme alder, kan det søkes om hjelpestønad. Ved kreft får barnet innvilget dette.

Reisegodtgjørelse

Som hovedregel kan du søke pasientereiser.no om reisegodtgjørelse om barnet bor mer enn 10 km fra sykehuset og du er ledsager til barnet. Det betyr at om du reiser frem og tilbake hjem- sykehus mens barnet er innlagt, blir dette ikke dekket. Unntak er ved innleggelse over 14 dager, jfr. over.

Forsikring

Om det er tegnet barneforsikring, bør du undersøke med forsikringsselskapet om du får en viss ytelse i forbindelse med barnets sykdom.

Økonomisk støtte fra Kreftforeningen

Det kan søkes om et engangsbeløp fra kreftforeningen. Dette må søkes om på eget skjema og legges ved inntektsopplysninger og selvangivelse.

Hjelpetiltak i kommunen

De kommunale hjelpetiltakene er ulike fra kommune til kommune. Det anbefales å ta kontakt med det enkelte søknadskontor.

Oslo kommune har et eget avlastningstiltak for kreftsyke barn som heter Solhagan. Spør personalet om søknadsskjema eller se på Oslo.kommune.no.

Betalingsfritak i barnehage AKS/SFO

Det kan søkes om betalingsfritak i barnehage og AKS/SFO ved fravær over flere måneder som skyldes sykdom.

For barn mellom 1 og 2 år kan det søkes om kontantstøtte for perioden det ikke betales for barnehageplass.

 
11/4 2018, kl. sosionom Ida Mannsåker